कृपया महिला विरूद्दको हिंसा रोकौ।

महिला सक्षम र शिक्षित भएमा महिला विरूद्दको हिंसालाई हटाउन सकिन्छ।